Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van 26 Utrechtse gemeenten op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en gemeentelijke crisisbeheersing. Op deze website vindt u in vogelvlucht een overzicht van 2019.

 

UW VEILIGHEID, ONS WERK.

Gedreven en trots dragen we samen met onze veiligheidspartners zorg voor het voorkomen en bestrijden van branden, calamiteiten en crises. Iedere dag weer bieden onze medewerkers zorg en veiligheid aan alle inwoners van de regio Utrecht.

1.
Wij leveren slagkracht bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.

2.
Wij verlenen hulp op straat voor de inwoners van onze regio.

3.
Wij voeren regie over op veiligheid (fysieke) veiligheid en brengen partijen bijeen.

4.
Wij adviseren over en houden toezicht op veiligheid.

 

Adviezen en controles.

In 2019 heeft Veiligheidsregio Utrecht 5.905 preventie-adviezen gegeven en zijn er 9.058 controles uitgevoerd om (brand)veiligheid in gebouwen, op evenementen en bij bedrijven met gevaarlijke stoffen te vergroten.

2.699 ADVIEZEN BIJ BOUW.

ADVISERING TER VOORKOMING VAN ONVEILIGHEID, HET AANTAL.

…verstrekte adviezen omgevingsvisie/-plannen en ruimtelijke ordening (omgevingsveiligheid/externe veiligheid) 299

…verstrekte wabo-adviezen gebruik 759

…verstrekte adviezen milieu 184

…verstrekte wabo-adviezen evenementen (integraal) 1.964

 

RISICOGERICHT TOEZICHT, HET AANTAL.

 

…uitgevoerde toezichtbezoeken realisatie bouw 2.511

…uitgevoerde toezichtbezoeken milieu 72

…uitgevoerde toezichtbezoeken bestaande bouw 5.444

…uitgevoerde controles bij evenementen 727

…uitgevoerde toezichtbezoeken brzo 10

…uitgevoerde toezichtbezoeken vuurwerk 94

 

Brand Veilig Leven.
Voorlichting geven aan bewoners, bedrijven en instellingen voer de gevaren van brand en krijgen tips om brand te voorkomen:

VERGROTING VEILIGHEIDSBEWUSTZIJN, AANTALLEN.

gegeven voorlichtingen                                                                                79
inzetten roadshow                                                                                        52
contact via e-mail, telefoon, WhatsApp                                                       518
zorginstellingen die actief de toolbox gebruiken op de werkvloer                28
scholen met lespakketten van ‘brandweer op school’                                  214
geboortepakketten                                                                                         1.200

 

MULTIDISCIPLINAIRE OEFENINGEN EN TRAININGEN.

CoPI trainingen                      2
ROT trainingen                      5
GBT-ROT oefening               1
MLO oefeningen                    5
GBT oefeningen                     6

AANTAL GRIP INCIDENTEN.

GRIP staat voor Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure. Er zijn vijf GRIP-fasen.

GRIP 1                       15
GRIP 2                       2
GRIP 3                       1

 

OPBRENSTEN & KOSTEN x €1.000.

rijksbijdrage                           10.099
gemeenten                              80.914
openbaar meldsysteem           1.082
overige opbrengsten               383
TOTAAL OPBRENSTEN     92.478

KOSTEN.

brandweerrepressie                59%
overhead                                 24%
risicobeheersing                     10%
crisisbeheersing                      4%
ghor                                         2%
meldkamer                              2%

NIEUWE GEMEENTE IN VERZORGINGSGEBIED VRU.

Door de samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen ontstond de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Hierdoor kreeg de VRU er in januari kreeg 5 brandweerposten bij met ongeveer 110 collega’s.

 

HET VIC.

Het VIC heeft een continu beeld van het verzorgingsgebied, komen er dreigingen op ons af, welke bijzondere gebeurtenissen vinden er plaats en welke trends kunnen we daarin zien?

Aantal berichtgevingen in 2019: 501.

Het aantal periodiek verstrekte informatiebulletins van het VIC                                        104
(doelgroep: gehele crisisorganisatie)

Het aantal incidenteel verstrekte VIC-berichtgeving, -adviezen en –analyses                    255
(doelgroep: Regionaal Operationeel Leider (ROL), leiding en coördinatie crisisbeheersing, Informatie Manager (IM), meldkamer en directie)

MEDEWERKERS.
Totaal aantal medewerkers VRU (kantoorpersoneel, beroeps, en vrijwilligers): 2.390.

UITRUK PERSONEEL BEROEPS.
223.

OVERIG PERSONEEL.
482.

VRIJWILLIGE BRANDWEER.
1.685.

DE BRANDWEER IN BEELD.

18.447 MELDINGEN.
Bij de regionale alarmcentrale. Centralisten nemen daar 24/7 meldingen aan. Zij handelen de meldingen met zorg voor de melder af.

8.555 UITRUKKEN.

HET AANTAL UITRUKKEN VOOR.

GEBOUWBRANDEN.
592.

OVERIGE BRANDEN.
1.791.

TECHNISCHE HULPVERLENING.
655.

HULPVERLENING AAN DIEREN.
343.

OVERIGE HULPVERLENING WAARONDER ASSISTENTIE POLITIE & AMBULANCE.
2.627.

AED INZET.
557.

BASISHANDELINGEN BIJ BESTRIJDING VAN ONGEVALLEN MET GEVAARLIJKE STOFFEN.
408.

NODELOZE UITRUKKEN OMS-SYSTEEM.
1.491.

ONDERSTEUNING WATERONGEVALLEN.
91.

 

BRANDWEERMENSEN.

UITRUKPERSONEEL BEROEPS.
223.

VRIJWILLIGE BRANDWEER.
1.685.

JEUGDBRANDWEER.

Er zijn 24 jeugdbrandweerkorpsen. In deze korpsen leren jongens en meisjes tussen 12 en 18 jaar diverse brandweertechnieken. Ook doen zij kennis op over brandveiligheid. Veel jeugdbrandweerleden worden na hun 18e lid van de vrijwillige brandweer.

 

POSTEN.
Er zijn in de provincie Utrecht 71 brandweerposten in 26 gemeenten.

VOERTUIGEN.
118 blus-, hulpverlenings- en redvoertuigen en nog diverse andere specialistische voertuigen.

90 BLUSVOERTUIGEN.

13 HULPVERLENINGSVOERTUIGEN.

15 REDVOERTUIGEN.

7 DUIKTEAMS.

 

SPECIALISMEN.

DUIKEN.

HOOGTEREDDING.

NATUURBRAND.

GEVAARLIJKE STOFFEN.

TECHNISCHE HULPVERLENING.

RIETENKAPBRAND.

 

Wat doet de veiligheidsregio nog meer? Kijk op www.vru.nl voor meer informatie. Over onze ambitie voor 2020 – 2023 lees je op beleidsplanvru.nl.