Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van 26 Utrechtse gemeenten op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en gemeentelijke crisisbeheersing. Op deze website vindt u in vogelvlucht een overzicht van 2018.

 

UW VEILIGHEID, ONS WERK.

Gedreven en trots dragen we samen met onze veiligheidspartners zorg voor het voorkomen en bestrijden van branden, calamiteiten en crises. Iedere dag weer bieden onze medewerkers zorg en veiligheid aan alle inwoners van de regio Utrecht.

1.
Wij leveren slagkracht bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.

2.
Wij verlenen hulp op straat voor de inwoners van onze regio.

3.
Wij voeren regie over op veiligheid (fysieke) veiligheid en brengen partijen bijeen.

4.
Wij adviseren over en houden toezicht op veiligheid.

 

Adviezen en controles.

In 2018 heeft Veiligheidsregio Utrecht 5.187 preventie-adviezen gegeven en zijn er 6.424 controles uitgevoerd om (brand)veiligheid in gebouwen, op evenementen en bij bedrijven met gevaarlijke stoffen te vergroten.

2.527 ADVIEZEN BIJ BOUW.

ADVISERING TER VOORKOMING VAN ONVEILIGHEID, HET AANTAL.

…verstrekte adviezen omgevingsvisie/-plannen en ruimtelijke ordening (omgevingsveiligheid/externe veiligheid) 96

…verstrekte wabo-adviezen gebruik 649

…verstrekte adviezen milieu 35

…verstrekte wabo-adviezen evenementen (integraal) 1.880

 

RISICOGERICHT TOEZICHT, HET AANTAL.

 

…uitgevoerde toezichtbezoeken realisatie bouw 1.585

…uitgevoerde toezichtbezoeken milieu 22

…uitgevoerde toezichtbezoeken bestaande bouw 4.105

…uitgevoerde controles bij evenementen 609

…uitgevoerde toezichtbezoeken brzo 8

…uitgevoerde toezichtbezoeken vuurwerk 95

Stimulerende Preventie.
Voorlichting geven aan bewoners, bedrijven en instellingen voer de gevaren van brand en krijgen tips om brand te voorkomen:

VERGROTING VEILIGHEIDSBEWUSTZIJN, AANTALLEN.

gegeven voorlichtingen                                                                              136
inzetten roadshow                                                                                      36
contact via e-mail, telefoon, WhatsApp                                                    735
zorginstellingen die actief de toolbox gebruiken op de werkvloer        45
scholen met lespakketten van ‘brandweer op school’                             150
geboortepakketten                                                                                     1.185

MULTIDISCIPLINAIRE OEFENINGEN EN TRAININGEN.

Het stationsgebied in en rondom station Amersfoort was op 12 en 13 september plaats van handeling van de multidisciplinaire oefening Alert. Het ging hier om een gezamenlijke oefening van gemeente Amersfoort, Politie, Defensie, NS, ProRail, Openbaar Ministerie, de NCTV en Veiligheidsregio Utrecht. Er werd geoefend aan de hand van een scenario waarin een terroristische aanslag centraal stond.

CoPI trainingen                     2
ROT trainingen                     5
Alert oefening                       1
Systeemoefening                  1
MLO oefeningen                   5
GBT oefeningen                    6

AANTAL GRIP INCIDENTEN.

GRIP staat voor Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure. Er zijn vijf GRIP-fasen.

GRIP 1            15
GRIP 2            1

OPBRENSTEN & KOSTEN x €1.000.

rijksbijdrage                          9.732
gemeenten                            74.894
openbaar meldsysteem       1.038
overige opbrengsten            2.927
TOTAAL OPBRENSTEN        88.592

KOSTEN.

risicobeheersing                   14%
ghor                                       3%
crisisbeheersing                   5%
brandweerrepressie            78%

HET VIC.

Het VIC heeft een continu beeld van het verzorgingsgebied, komen er dreigingen op ons af, welke bijzondere gebeurtenissen vinden er plaats en welke trends kunnen we daarin zien? Aantal berichtgevingen in 2018: 477.

Het aantal periodiek verstrekte informatiebulletins van het VIC                                              104
(doelgroep: gehele crisisorganisatie)

Het aantal incidenteel verstrekte VIC-berichtgeving, -adviezen en –analyses             261
(doelgroep: Regionaal Operationeel Leider (ROL), leiding en coördinatie crisisbeheersing, Informatie Manager (IM), meldkamer en directie)

MEDEWERKERS.
Totaal aantal medewerkers VRU (kantoorpersoneel, beroeps, en vrijwilligers): 2.261

UITRUK PERSONEEL BEROEPS.
218.

OVERIG PERSONEEL.
473.

VRIJWILLIGE BRANDWEER.
1.570.

DE BRANDWEER IN BEELD.

18.603 MELDINGEN.
Bij de regionale alarmcentrale. Centralisten nemen daar 24/7 meldingen aan. Zij handelen de meldingen met zorg voor de melder af.

8.725 UITRUKKEN.

HET AANTAL UITRUKKEN VOOR.

GEBOUWBRANDEN.
710.

OVERIGE BRANDEN.
1.914.

TECHNISCHE HULPVERLENING.
657.

HULPVERLENING AAN DIEREN.
363.

OVERIGE HULPVERLENING WAARONDER ASSISTENTIE POLITIE & AMBULANCE.
2.147.

AED INZET.
675.

BASISHANDELINGEN BIJ BESTRIJDING VAN ONGEVALLEN MET GEVAARLIJKE STOFFEN.
409.

NODELOZE UITRUKKEN OMS-SYSTEEM.
1.763

ONDERSTEUNING WATERONGEVALLEN.
87.

 

BRANDWEERMENSEN.

UITRUKPERSONEEL BEROEPS.
218.

VRIJWILLIGE BRANDWEER.
1.570.

JEUGDBRANDWEER.

Er zijn 20 jeugdbrandweerkorpsen. In deze korpsen leren jongens en meisjes tussen 12 en 18 jaar diverse brandweertechnieken. Ook doen zij kennis op over brandveiligheid. Veel jeugdbrandweerleden worden na hun 18e lid van de vrijwillige brandweer.

 

POSTEN.
Er zijn in de provincie Utrecht 66 brandweerposten in 26 gemeenten.
VOERTUIGEN.
111 blus-, hulpverlenings- en redvoertuigen en nog diverse andere specialistische voertuigen.

85 BLUSVOERTUIGEN.

12 HULPVERLENINGSVOERTUIGEN.

14 REDVOERTUIGEN.

7 DUIKTEAMS.

 

SPECIALISMEN.

DUIKEN.

HOOGTEREDDING.

NATUURBRAND.

GEVAARLIJKE STOFFEN.

TECHNISCHE HULPVERLENING.

RIETENKAPBRAND.

 

Wat doet de veiligheidsregio nog meer? Kijk op www.vru.nl voor meer informatie.