Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is een samenwerkingsverband van 26 Utrechtse gemeenten op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en gemeentelijke crisisbeheersing. Op deze website vindt u in vogelvlucht een overzicht van 2019.

UW VEILIGHEID, ONS WERK

Nieuwe gemeente: vijfheerenlanden

Door de samenvoeging in januari van de gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen ontstond de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.

Gedreven en trots dragen we samen met onze veiligheidspartners zorg voor het voorkomen en bestrijden van branden, calamiteiten en crises. Iedere dag weer bieden onze medewerkerszorg en veiligheid aan alle inwoners van de regio Utrecht. Wat doet de Veiligheidsregio allemaal?

»

Wij leveren slagkracht bij rampenbestrijding en crisisbeheersing

»

Wij verlenen hulp op straat voor de inwoners van onze regio

»

Wij voeren regie over op veiligheid (fysieke) veiligheid en brengen partijen bijeen

»

Wij adviseren over en houden toezicht op veiligheid

Onze ambities voor 2020 – 2023 lees je op beleidsplanvru.nl

Adviezen & controles

In 2019 heeft Veiligheidsregio Utrecht 5.905 preventie-adviezen gegeven en zijn er 9.058 controles uitgevoerd om (brand)veiligheid in gebouwen, op evenementen en bij bedrijven met gevaarlijke stoffen te vergroten

advisering ter voorkoming van onveiligheid, het aantal:
…adviezen bij bouw
2.699
…verstrekte adviezen omgevingsvisie/-plannen en ruimtelijke ordening (omgevingsveiligheid/externe veiligheid)
299
…verstrekte wabo-adviezen gebruik
759
…verstrekte adviezen milieu
184
…verstrekte wabo-adviezen evenementen (integraal)
1.964

 

risicogericht toezicht, het aantal:
…uitgevoerde toezicht bezoeken realisatie bouw
2.511
…uitgevoerde toezicht bezoeken milieu
72
…uitgevoerde toezichtbezoeken bestaande bouw
5.444
…uitgevoerde controles bij evenementen
727
…uitgevoerde toezichtbezoeken brzo
10
…uitgevoerde toezichtbezoeken vuurwerk
94

Opbrengsten & kosten x€1000

Brandweerrepressie
59%
Overhead
24%
Risicobeheersing
10%
Crisisbeheersing
4%
GHOR
2%
Meldkamer
2%
multigraphic2019

Brand Veilig Leven

Voorlichting aan bewoners, bedrijven en instellingen over de gevaren van brand en het krijgen van tips om brand te voorkomen:

gegeven voorlichtingen
79
inzetten roadshow
52
contacten via e-mail, telefoon, WhatsApp
518
zorginstellingen die actief de toolbox gebruiken op de werkvloer
28
scholen met lespakketten van ‘brandweer op school’
214
geboortepakketten
1.200

Medewerkers

Totaal aantal medewerkers VRU (kantoorpersoneel, beroeps, en vrijwilligers). 2.261

Nieuwe gemeente in verzorgingsgebied VRU

Door de samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen ontstond de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Hierdoor kreeg de VRU er in januari 5 brandweerposten bij met ongeveer 110 collega’s.

Aantal GRIP incidenten

GRIP staat voor Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure. Er zijn vijf GRIP-fasen.

19 multidisciplinaire oefeningen en trainingen

Copi Trainingen
2
ROT trainingen
5
GBT -ROT oefening
1
MLO oefeningen
5
GBT oefeningen
6

VIC

Het VIC heeft een continu beeld van het verzorgingsgebied, komen er dreigingen op ons af, welke bijzondere gebeurtenissen vinden er plaats en welke trends kunnen we daarin zien?

Aantal berichtgevingen in 2019

501

DE BRANDWEER IN BEELD

8.555 uitrukken

gebouwbranden
592
overige branden
1.791
technische hulpverlening
655
hulpverlening aan dieren
343
overige hulpverlening en assistentie politie & ambulance
2.627
AED inzet
557
basishandelingen bij bestrijding van  ongevallen met gevaarlijke stoffen
408
nodeloze uitrukken oms-systeem 
1.491
ondersteuning waterongevallen
91

Specialismen

Duiken
Hoogteredding
Technische
hulpverlening
Natuurbrand
Gevaarlijke stoffen
Rietenkapbrand

1.908 brandweermensen

Uitrukpersoneel beroeps: 223

Beroepsbrandweermensen werken in dag- of 24-uursdiensten en verblijven gedurende die tijd op een brandweerpost.

Overig personeel: 482
Vrijwillige brandweer: 1.685

Vrijwilligers hebben naast hun reguliere werk een functie bij de brandweer. Zij rukken uit naar incidenten vanuit huis of werk

Jeugdbrandweer

Er zijn 24 jeugdbrandweerkorpsen. In deze korpsen leren jongens en meisjes tussen 12 en 18 jaar diverse brandweertechnieken. Ook doen zij kennis op over brandveiligheid. Veel jeugdbrandweerleden worden na hun 18e lid van de vrijwillige brandweer.

18.447 meldingen

Bij de regionale alarmcentrale. Centralisten nemen daar 24/7 meldingen aan. Zij handelen de meldingen met zorg voor de melder af.

melder

118 voertuigen

Er zijn 118 blus-, hulpverlenings- & redvoertuigen en nog diverse andere specialistische voertuigen.

blusvoertuigen
90
hulpverleningsvoertuigen
13
redvoertuigen
15
duikteams
7
Posten
er zijn in de provincie utrecht
blauwe stip
71 brandweerposten
rode stip
in 26 gemeenten
Jeugdbrandweer
er zijn in de provincie utrecht
24 jeugdbrandweerkorpsen
Download kaart brandweer

Wat doet de veiligheidsregio nog meer? Kijk op www.vru.nl voor meer informatie.